EST juhend


Creating a table

Adding or deleting rows/columns

Using different sized text side by side with the help of a table


Creating a table


You can use tables in text elements to create more specific design solutions. For example, if you wish to have 4 parts of text equally side-by-side, you can create a table with 4 columns.


To do that, click in the text area (or create a text area), so that the text toolbar appears. Click on the table icon in the toolbar, as shown on the picture below.The table properties window will appear. First choose, how many rows and columns you wish to have in your table. Then delete the cell spacing, cell padding and border size fields (the table will be without borders). Also choose the table alignment (for example, center of the page). When the settings are done, click OK.A table will appear in the text area. Fill the table with the information you want. Also, you can format the text in each row and column with different size, different color, background color (use the different text toolbar options) etc.

Adding or deleting rows/columns


To add a new row to the table, right click on the table. A dropdown menu appears. Choose "Row" (1) and then "Insert Row After" (2). This will create a new row under the row where you clicked.Or you can also choose "Insert row before", then a row will be added on top of the row that you clicked on.


To delete a row in the table, right click on the row you wish to delete, and choose "Row" (1) and then "Delete Rows" (2). This will delete the row you clicked on.You can add or delete cells and columns the same way. First right click on the desired location in the table, then choose instead of "Row" either "Cell" or "Column". Thereafter you can choose whether you want to insert or delete the cell or column.Using different sized text side by side with the help of a table


Normally you can only use one text size side by side. If you want to use different sized text next to each other, you can use tables. Each table cell can have text in a different format.


Let's say we want to write a text "Price: 50€", where the price is written with bigger font. First, create a table (see above) with one row and two columns, also a small width (e.g. 50 px), because we want the text to be next to each other. Write "Price" to the first cell and "50€" to the second cell, like this:After this, you can choose different text formatting to the cells. You have 4 different text options, for which you can add different text size: Normal, Heading 1, Heading 2, Heading 3. To change the text size for those, open the styles customization window by clicking on the brush icon in the upper right corner.
For example, change Heading 2's formatting the way you want.If that is done, choose the "50€" cell to be formatted with Heading 2. This way you get to have the price with a bigger font. The table borders will not be seen in the finished template view.

Tabelite kasutamine kirjapõhjas


Tabeli loomine


Tekstielemendi sisse saab luua tabeleid, millega vormistada lahtreid soovitud viisil. Näiteks, kui on soov 4 tekstiosa kõrvuti panna, saab seda teha luues 4 veeruga tabeli.


Selleks kõigepealt kliki tekstikastis, kuhu soovid tabelit luua, nii et ilmuks teksti redigeerimise tööriistariba nagu näha alloleval pildi. Kliki tabeli märgile, seejärel avaneb tabeli omaduste seadistamise hüpikaken.


Tabeli omaduste seadistamisel vali kõigepealt, mitme rea ning veeruga tabelit soovid. Seejärel kustuta ära lahtri vahe, täidise ja joone suurused (tabel jääb ilma ääristeta), kuna need võivad hiljem kujundust segama hakata. Samuti vali, kuidas soovid tabeli joondust (nt lehe keskel). Kui seadistus tehtud, kliki "Olgu".


Tekstikastikesse ilmub tabel, mille saad soovikohase informatsiooniga ära täita. Samuti saad vormistada igas tabeli lahtris olevat teksti eraldi värviga, eraldi suurusega või eraldi taustavärviga. Selleks kasuta teksti redigeerimise tööriistariba erinevaid valikuid.
Tabelis ridade/veergude lisamine ja kustutamine


Et lisada tabelile rida juurde, paremkliki tabeli peal hiirega. Avaneb rippmenüü valikutega. Vali "Rida" ning seejärel "Sisesta rida peale". See valik loob uue rea selle rea alla, kuhu tabelis paremklikkisid.


Võid valida ka "Sisesta rida enne", siis luuakse uus rida ülalpoole sellest reast, kus tabelil paremklikkisid.


Tabelis rea kustutamiseks paremkliki selle rea peal, mida kustutada soovid, ning vali samamoodi "Rida" ja seejärel vali "Eemalda read". See valik kustutab rea, millel paremklikkisid.


Täpselt samamoodi saad lisada ja kustutada ka lahtreid või veerge. Paremkliki tabelis soovitud kohas ning vali menüüst "Rida" asemel lihtsalt vastavalt kas "Lahter" või "Veerg". Seejärel saad samamoodi järgmisest avanevast menüüst valida kas sisestada lahter või veerg enne või peale või kustutada lahter või veerg,
Eri suuruses tekst kõrvuti tabeli abiga


Üldiselt saab ühe tekstielemendi sees kõrvuti kasutada ainult ühte teksti vormingut ehk ühes suuruses teksti. Selleks, et sama tekstielemendi sees kasutada erinevaid suurusi, tuleb kasutada tabeleid - tabelite eri veergudesse saab kirjutada erineva vorminguga teksti.


Näiteks, soovime teha teksti "Hind: 50€", kus hinna osa oleks suurema fondiga kui teksti osa. Selleks loo kõigepealt tabel 1 rea ja 2 veeruga (tabeli loomise juhendit vaata ülalpool). Tabeli laiuse peaks kitsa määrama, nt 50px, et tekst kindlasti kõrvuti jääks. Kirjuta esimesse veergu "Hind:" ning teise "50€".


Seejärel saab määrata neile erineva tekstivormingu. Saab kasutada 4 erinevas suuruses vormingut: Tavaline, Pealkiri 1, Pealkiri 2, Pealkiri 3. Neile kõigile saab üldistest stiilidest valida erineva suuruse, lisaks ka erineva fondi, erineva värvi jm. Suuruse muutmiseks võta lahti kõigepealt stiilide seadistamise aknake, klikkides akna üleval paremal ääres pintsli ikoonil.


Seejärel otsi üles nt Pealkiri 2 vormistus. Muuda selle suurus selliseks, nagu soovid.


Kui see on tehtud, vali teksti "50€" vormistuseks Pealkiri 2 ning tekst saabki soovitud suurema suuruse. Lõplikus vaates tabeli äärisjooni näha ei jää